Giải câu 6 bài 6: Đơn chất và hợp chất phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 26 SGK)

Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4H.

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1N và 3O.

d) Thuốc tím (kali pemanhanat) biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O.

Bài làm:

a) Phân tử cacbon đioxit được tạo bởi 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O

=>Phân tử khối của cacbon đioxit = 12 + 16. 2 = 44 đvC.

b) Phân tử khí metan gồm 1 C và 4H.

=>Phân tử khối của khí metan = 12 + 4 . 1 = 16 đvC.

c) Phân tử axit nitric gồm 1 H, 1N và 3O

=>Phân tử khối của axit nitric = 1.1 + 14. 1 + 16.3 = 63 ddvC.

d) Phân tử thuốc tím (kali pemanhanat) gồm 1K, 1Mn và 4O

=>Phân tử khối của kali pemanganat (KMnO4) = 1. 39 + 1. 55 + 4. 16 = 158 đvC.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021