Giải câu 2 bài 10: Hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 37 SGK)

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Bài làm:

a) Trong hợp chất

KH: K có hóa trị I, H có hóa trị I

H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

CH4 : C hóa trị IV và H hóa trị I.

b) Trong hợp chất

FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

Ag2O : Ag hóa trị I và O hóa trị II

NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021