Giải câu 2 bài 36: Nước

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 125 sgk hóa 8

Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?

Bài làm:

Để chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước, ta có thể dùng những phương pháp sau:

  • Bằng phương pháp hóa học : dùng dòng điện tách nước, đốt bằng tia lửa điện, hay tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường.

2H2O →(đp) 2H2 + O2

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  • Phương pháp vật lí: nhiệt độ sôi, hóa rắn thành đá và tuyết), ta có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021