Giải câu 5 bài 16: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 58 SGK)

Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hidro H2 và chất magie sunfat MgSO4

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Bài làm:

a) Phương trình hóa học: Mg + H2SO4 H2 + MgSO4

b) Tỉ lệ số nguyên tử magie với ba chất khác trong phản ứng:

  • Magie : axit sulfuric = 1 : 1
  • Magie : hidro = 1 : 1
  • Magie : magie sunfat = 1 : 1
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021