Giải câu 6 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 101 sgk hóa 8

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

a) 2KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2

b) CaO + CO2 →(to) CaCO3

c) 2HgO →(to) 2Hg + O2

d) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Bài làm:

Phản ứng phân hủy là phản ứng từ một chất duy nhất phân hủy thành 2 chất trở lên :

=> Các phản ứng phân hủy là:

a) 2KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2

c) 2HgO →(to) 2Hg + O2

d) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Phản ứng hóa hợp là phản ứng từ hai hay nhiều chất tạo thành một chất duy nhất:

=>Phản ứng hóa hợp là:

b) CaO + CO2 →(to) CaCO3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021