Giải câu 5 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 142 sgk hóa 8

Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

Bài làm:

Tại 18oC độ tan của muối Na2CO3 trong nước là:

SNa2CO3 = = 21,2 g

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021