Giải câu 2 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 67 SGK)

Kết luận nào sau đây đúng ?

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào:

a) Nhiệt độ của chất khí;

b) Khối lượng mol của chất khí;

c) Bản chất của chất khí;

d) Áp suất của chất khí.

Bài làm:

Kết luận đúng là:

a) Nhiệt độ của chất khí;

d) Áp suất của chất khí.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021