Giải câu 3 bài 33: Điều chế khí hiđro Phản ứng thế

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 117 sgk hóa 8

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm như thế được không? Vì sao?

Bài làm:

Cách để ống nghiệm khi thu khí oxi:

Ông nghiệm nằm thẳng đứng, miệng ống nghiệm hướng lên trên vì trọng lượng khí oxi (32g) lớn hơn trọng lượng không khí (29g)

Cách để ông nghiệm khi thu khí hidro:

ống nghiệm thẳng đứng và miệng ống nghiệm hướng xuống dưới do trọng lượng của khí hidro nhẹ hơn trọng lượng của không khí.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021