Giải câu 1 bài 8: Bài luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 30 SGK)

a) Hãy chỉ ra từ nào chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây:

Chậu có thể làm bằng nhôm và chất dẻo.

Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân gỗ, tre nứa…

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8 g/ cm3; nhôm có D = 2,7 g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozo) có D = 0,8 g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi loại chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

Bài làm:

a) Trong các câu trên

  • Vật thể tự nhiên là : thân cây;
  • Vật thể nhân tạo là : chậu;
  • Chất là : nhôm, chất dẻo, xenlulozo;

b) Đầu tiên ta dùng nam châm để tách sắt do sắt bị nam châm hút. Sau đó ta cho hai chất còn lại vào chậu nước gỗ có khối lượng riêng nhỏ nên sẽ nổi trên mặt nước còn nhôm sẽ bị chìm xuống, từ đó ta tách được nhôm và gỗ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021