Giải câu 3 bài 26: Oxit

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 91 sgk hóa 8

a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của các oxit đó. c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó.

Bài làm:

a) Một số ví dụ về oxit axit và oxit bazơ

Oxit axit : P2O5 ; CO2 ;

Oxit bazơ : Na2O ; Fe2O3

b) Thành phần của mỗi oxit trên:

Oxit của photpho P2O5: 5 nguyên tử oxi liên kết với 2 nguyên tử photpho.

Oxit của cacbon CO2 : 2 nguyên tử oxi liên kết với 1 nguyên tử cacbon.

Oxit của đồng Na2O : 2 nguyên tử natri liên kết với 1 nguyên tử oxi.

Oxit của sắt Fe2O3 : 2 nguyên tử sắt liên kết với 3 nguyên tử oxi.

c) Cách gọi tên:

Tên của oxit bazơ : tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit.

Na2O : natri oxit

Fe2O3 : Sắt (III) oxit.

Tên oxit axit : tên phi kim + oxit

(Có tiền tố chỉ số (có tiền tố số

nguyên tử phi kim) nguyên tử oxi )

P2O5 : điphotpho pentaoxit

CO2 : Cacbon đioxit (khí cacbonic

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021