Giải câu 4 bài 36: Nước

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 125 sgk hóa 8

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.

Bài làm:

Ta có: = \(\frac{112}{22,4}\) = 5 (mol)

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 → 2H2O

Tỉ lệ : 2 1 2

P/ư 5 2,5 5 (mol)

Từ phương trình phản ứng trên => nH2 = nH2O = 5 (mol)

=> Khôi lượng của nước là: = 18 . 5 = 90 (g)

Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml, suy ra thể tích nước (ở dạng lỏng) thu được là:

n H2O= = \(\frac{90}{1}\) = 90 (ml)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021