Giải câu 2 bài 16: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 57 SGK)

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Na + O2 - - -> Na2O.

b) P2O5 + H2O - - -> H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

Bài làm:

a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 2Na2O.

=>Tỉ lệ các chất trong phương trình hóa học = 4 : 1 : 2.

b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O 2H3PO4.

=> Tỉ lệ các chất trong phương trình hóa học = 1 : 3 : 2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021