Giải câu 2 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 75 SGK)

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí.

b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

  • Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc
  • Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.

Bài làm:

a) Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:

S + O2 → SO2 (1)

b. Ta có nS = 1,6/32= 0,05 mol

Theo phương trình (1) ta có: nSO2= nS = nO2 = 0,05 mol

=> Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc là:

VSO2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

=>Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc là:

VO2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

Do khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí => Thể tích không khí cần dùng là:

=> Vkk = 5VO2 = 5 . 1,12 = 5,6 lít

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021