Giải câu 1 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 75 SGK)

Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.

Bài làm:

Ta có: nFe = 0,05 mol

a) PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. (1)

0,05 0,1 0,05

Theo phương trình (1) ta có: nH2 = nFe = 0,05 mol

=>Thể tích khí thu được ở đktc là:

VH2 = 22,4 . n = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

b) Theo phương trình (1) ta có:

nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 = 0,1 mol

=>Khối lượng HCl cần dùng là:

mHCl = M . n = 0,1 . 36,5 = 3,65 g

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021