Giải câu 4 bài 18: Mol

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 65 SGK)

Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O;

HCl;

Fe2O3;

C12H22O11.

Bài làm:

Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng 1 mol phân tử của chất.

  • Khối lượng mol của phân tử H2O; MH2O = 1.2 + 16 = 18 g
  • Khối lượng mol của phân tử HCl: MHCl = 1 + 35,5 = 36, 5 g
  • Khối lượng molvcủa phân tử Fe2O3; MFe2O3 = 56 . 2 + 16 . 3 = 160 g
  • Khối lượng mol của phân tử C12H22O11: MC12H22O11 = 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021