Giải câu 3 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 146 sgk hóa 8

Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

Bài làm:

Theo công thức tính nồng độ mol : $CM = (mol/l)$ ta tính được nồng độ mol của dung dịch:

a) CM KCl = = 1,33 mol/l

b) CM MgCl2 = = 0,33 mol/l

c) Số mol CuSO4 : n CusO4 = = \(\frac{400}{160}\) = 2,5 mol

Nồng độ mol: CM CuSO4 = = 0,625 mol/l

d) CM Na2CO3 = = 0,04 mol/l

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021