Giải câu 3 bài 44: Bài luyện tập 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 151 sgk hóa 8

Biết = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch K2SO4bão hòa ở nhiệt độ này.

Bài làm:

= 11,1 g

=>mct = 11,1 (g) và mdd = 100 + 11,1 = 111,1 (g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là:

C% = . 100% = 9,99%

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021