Giải câu 3 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 67 SGK)

Hãy tính:

a) Số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 g Al

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44 g CO2; 0,04 g H2; 0,56 g N2

Bài làm:

a) Số mol của:

  • 28 g Fe: nFe = 28/56 = 0,5 mol
  • 64 g Cu: nCu = 64/64 = 1 mol
  • 5,4 g Al: nAl = 5,4/27 = 0,2 mol

b) Thể tích khí (đktc) của:

  • 0,175 mol CO2: VCO2 = 22,4 . 0,175 = 3,92 lít
  • 1,25 mol H2: VH2 = 22,4 . 1,25 = 28 lít
  • 3 mol N2: VN2 = 22,4 . 3 = 67,2 lít

c) Số mol của hỗn hợp khí:

  • nhh = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol

Thể tích của hỗn hợp khí

  • Vhh = 0,05 . 22,4 = 1,12 lít
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021