Giải câu 1 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử3

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 113 sgk hóa 8

Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:

Fe2O3 + CO --->(to) CO2 + Fe

Fe3O4 + H2 --->(to) H2O + Fe

CO2 + Mg --->(to) MgO + C

Các phản ứng hóa học này có phải ứng oxi hóa – khử không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa – khử, cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

Bài làm:

Fe2O3 + 3CO →(to) 3CO2 + 2Fe

F3O4 + 4H2 →(to) 4H2O + 3Fe

CO2 + 2Mg →(to) 2MgO + C

Các phản ứng trên đều là các phản ứng oxi hóa khử, do:

  • Xảy ra sự oxi hóa: Chiếm lấy oxi.
  • Xảy ra sự khử: nhường oxi.

Các chất oxi hóa: Fe2O3, Fe3O4, CO2 do nhường oxi cho các chất CO, H2, Mg

Các chất khử: CO, H2, Mg do nhận oxi từ các chất Fe2O3, Fe3O4, CO2

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021