Giải câu 5 bài 37: Axit Bazơ Muối

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 130 sgk hóa 8

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Bài làm:

Công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ:

Ca(OH)2: CaO

Mg (OH)2: MgO

Zn(OH)2: ZnO

Fe(OH)2: FeO

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021