Giải câu 5 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 67 SGK)

Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu ?

Bài làm:

nCO2 = m/M = 100/44 = 2,273 (mol)

nO2 = m/M = 100/32 = 3,125 (mol)

Thể tích mol khí ở 20oC và 1 atm là 24 lít => Thể tích hỗn hợp khí thu được là;

Vhh = (3,125 + 2,273).24 = 129,552 (lít)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021