Giải câu 1 bài 11: Bài luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 41 SGK)

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Bài làm:

Trong các hợp chất trên ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I. Theo quy tắc hóa trị:

  • Cu(OH)2 : 1.a = 2.I => Cu hóa trị II.
  • PCl5 : 1.a = 5.I => P hóa trị V.
  • SiO2 : 1.a = 2.I => Si hóa trị IV.
  • Fe(NO3)3 : 1.a = 3.I => Fe hóa trị III.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021