Giải câu 7 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 146 sgk hóa 8

Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Bài làm:

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa là:

C% = . 100% = \(\frac{36}{(36+100)}\) . 100% = 26,47%

Nồng độ phần trăm của dung dịch đường bão hòa là:

C% = . 100% = \(\frac{204}{(204+100)}\) . 100% = 67,1%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021