Giải câu 3 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 75 SGK)

Có phương trình hóa học sau:

CaCO3 →(to) CaO + CO2

a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2 g CaO ?

b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 ?

c) Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 (đktc) ?

d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO2 ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng?

Bài làm:

PTHH: CaCO3 →(to) CaO + CO2 (1)

a) Theo phương trình (1) ta có:

nCaCO3 = nCaO = 11,2/56 = 0,2 mol

Vậy cần dùng 0,2 mol CaCO3 để điều chế CaO

b) Theo phương trình (1) ta có:

nCaCO3= nCaO = 7/56 = 0,125 mol

=>Khối lượng CaCO3 cần thiết là:

mCaCO3 = M . n = 100 . 0,125 = 12,5 gam

c) Theo phương trình (1) ta có:

nCaCO3 = nCO2 = 3,5 mol

=>Thể tích khí CO2 sinh ra là:

VCO2 = 22,4 . n = 22,4 . 3,5 = 78,4 lít

d) Theo phương trình (1) ta có:

nCaCO3 = nCaO = nCO2= 13,44/22,4= 0,6 mol

Vậy khối lượng các chất:

mCaCO3 = 0,6 . 100 = 60 gam

mCaO = 0,6 . 56 = 33,6 gam

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021