Giải câu 3 bài 18: Mol

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 65 SGK)

Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2;

b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

Bài làm:

Thể tích (ở đktc) của:

a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2

VCO2 = 22,4 lít

VH2 = 2 . 22,4 = 44,8 lít

VO2 = 22,4 . 1,5 = 33,6 lít

b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

VO2 = 22,4 . 0,25 = 5,6 lít

VN2 = 22,4 . 1,25 = 28 lít

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021