Giải câu 5 bài 36: Nước

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 125 sgk hóa 8

Viết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

Bài làm:

Một số phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ là:

  • Phương trình phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Na2O + H2O → NaOH

  • Dùng quỳ tím nhận biết bazơ, bazo làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

Một số phương trình phản ứng hóa học tạo ra axit:

SO2 + H2O → H2CO3.

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  • Nhận biết dung dịch axit bằng cách nhúng quỳ tím vào, dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021