Giải câu 4 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 109 sgk hóa 8

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được;

b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Bài làm:

a) Ta có: nCuO = = \(\frac{48}{80}\) = 0,6 (mol)

Phương trình phản ứng:

CuO + H2 H2O + Cu

(mol) 0,6 0,6 0,6

=> Khối lượng đồng kim loại thu được: mCuO = n.M = 0,6.64 = 38,4 (g)

b) Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

VH2 = 22,4.n = 22,4.0,6 = 13,44 (lít).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021