Giải câu 5 bài 8: Bài luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 31 SGK)

Câu sau đây gồm hai phần : "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C".

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :

A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai.

B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

E. Cả hai ý đều sai.

Bài làm:

Đáp án đúng là D

Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021