Trắc nghiệm hóa học 8 bài 16 : Phương trình hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa học. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho phương trình phản ứng sau: 4 + 11$O_{2}$ $\rightarrow$ $X$ + 8 $SO_{2}$

là:

 • A. 4
 • B. 4
 • C. 2
 • D.

Câu 2: Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) suafua và có khí bay lên

 • A. + $H_{2}SO_{4}$ → $FeSO_{4}$ + $H_{2}$
 • B. + $H_{2}SO_{4}$ → $Fe_{2}SO_{4}$ + $H_{2}$
 • C. + $H_{2}SO_{4}$ → $FeSO_{4}$ +$S_{2}$
 • D. + $H_{2}SO_{4}$ → $FeSO_{4}$ + $H_{2}S$

Câu 3: Điền chất cần tìm và hệ số thích hợp

+ $CO$ → $X$ + $CO_{2}$

 • A. & 1:2:3:1
 • B. & 1:1:1:1
 • C. & 1:2:1:1
 • D. & 1:1:1:1

Câu 4: + $X$ → $CaCl_{2}$ + $CO_{2}$ + $H_{2}O$. X là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Xét phản ứng hóa học sau: + 6$HCl$ $\rightarrow$ $FeCl_{2}$ + 2$FeCl_{3}$ + 4

Trong các hệ số trên có một hệ số bị sai. hệ số đó là:

 • A. 1
 • B. 6
 • C. 2
 • D. 4

Câu 6: Tỉ lệ hệ số tương ứng của chất tham gia và chất tạo thành của phương trình sau:

+ 2$HCl$ → $FeCl_{2}$ + $H_{2}$

 • A. 1:2:1:2
 • B. 1:2:2:1
 • C. 2:1:1:1
 • D. 1:2:1:1

Câu 7: Cho phản ứng hóa học sau: + $O_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ $CO_{2}$ + $H_{2}O$

Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là:

 • A. 8
 • B. 9
 • C. 10
 • D. 11

Câu 8: Nhìn vào phương trình sau và cho biết tỉ số giữa các chất tham gia phản ứng

2 + $CuSO_{4}$ → $Cu(OH)_{2}$ + $Na_{2}SO_{4}$

 • A. 1:1
 • B. 1:2
 • C. 2:1
 • D. 2:3

Câu 9: Chọn đáp án đúng

 • A. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
 • B. Có 2 bước để lập phương trình hóa học
 • C. Chỉ duy nhất 2 chất tham gia phản ứng tạo thành 1 chất sản phẩm mới gọi là phương trình hóa học
 • D. Quỳ tím dùng để xác định chất không là phản ứng hóa học

Câu 10: Tìm A

$\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ $CaCO_{3}$ + $CO_{2}$ + $A$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: + $CuSO_{4}$ → $Al_{x}(SO_{4})_{y}$ + $Cu$. Tìm x, y

 • A. x=2, y=3
 • B. x=3,y=4
 • C. x=1, y=2
 • D. x=y=1

Câu 12: Cho phản ứng: + $Cl_{2}$ $\rightarrow$ $NaCl$ +$I_{2}$

Sau khi cân bằng, hệ số các chất của phản ứng trên lần lượt là:

 • A. 2; 1; 2; 1
 • B. 4; 1; 2; 2
 • C. 1; 1; 2; 1
 • D. 2; 2; 2; 1

Câu 13: Cho nhôm (Al) tác dụng với axit sufuric () loãng thu được khí nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là

 • A. + $O_{2}$ → $P_{2}O_{5}$
 • B. 4+ $5O_{2}$ → 2$P_{2}O_{5}$
 • C. + $2O_{2}$ → $P_{2}O_{5}$
 • D. + $O_{2}$ → $P_{2}O_{5}$

Câu 15: Chọn đáp án sai

 • A. Có 3 bước lập phương trình hóa học
 • B. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
 • C.Dung dich muối ăn có CTHH là NaCl
 • D.Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết nguyên tố nguyên tử
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 16 hóa học 8: Phương trình hóa học


 • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021