Giải câu 1 bài 43: Pha chế dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 149 sgk hóa 8

Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Bài làm:

Gọi khối lượng dung dịch ban đầu là m (g)

=> khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m - 60) gam

Khối lượng chất tan không đổi

=> mct = = \(\frac{18(m-60)}{100}\)

⇔ 15 . m = 18(m - 60)

⇔ 15m = 18m - 1080

⇔ 3m = 1080

⇔ m = 360 gam.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021