Trắc nghiệm hóa học 8 bài 37: Axit- Bazơ- Muối

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 37:Axit- Bazơ- Muối. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Axit là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?

 • A. Xanh
 • B. Đỏ
 • C. Tím
 • D. Vàng

Câu 2: Tìm phát biểu đúng:

 • A. Bazơ là hợp chất mà phân tử có chứa nguyên tử kim loại
 • B. Axit là hợp chất mà phân tử có chứa một hay nhiều nguyên tử H
 • C. Bazơ hay còn gọi là kiềm
 • D. Chỉ có bazơ tan mới gọi là kiềm

Câu 3: Muối nào trong đó có kim loại hóa trị II trong các muối sau: ; $Na_{2}SO_{4}$; $K_{2}SO_{4}$; $BaCl_{2}$; $CuSO_{4}$

 • A. ; $BaCl_{2}$
 • B.
 • C. ; $CuSO_{4}$
 • D.

Câu 4: Bazơ không tan trong nước là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tên gọi của NaOH:

 • A. Natri oxit
 • B. Natri hidroxit
 • C. Natri (II) hidroxit
 • D. Natri hidrua

Câu 6: Công thức của bạc clorua là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Để nhận biết , $NaOH$, $MgSO_{4}$ ta dùng:

 • A. Quỳ tím
 • B. Phenolphtalein
 • C. Kim loại
 • D. Phi kim

Câu 8: Chất không tồn tại là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị (II) thì cần dùng hết 200ml dung dịch axit HCl 3M. Kim loại M là:

 • A. Zn
 • B. Mg
 • C. Fe
 • D. Mn

Câu 10: Chọn câu đúng:

 • A. Các hợp chất muối của Na và K hầu như không tan
 • B. là chất ít tan
 • C. là axit mạnh
 • D. là muối không tan

Câu 11: Gốc axit của axit hóa trị mấy?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4

Câu 12: Chọn câu sai:

 • A. Axit luôn chứa nguyên tử H
 • B. Tên gọi của là axit sunfuhidric
 • C. là muối tan
 • D. bazo tan

Câu 13: Một chất lỏng không màu có khả năng hóa đỏ một chất chỉ thị thông dụng. Nó tác dụng với một số kim loại giải phóng hidro và nó giải phóng khí khi thêm vào muối hidrocacbonat. Kết luận nào dưới đây là phù hợp nhất cho chất lỏng ban đầu?

 • A. Kiềm
 • B. Bazơ
 • C. Muối
 • D. Axit

Câu 14: Tên gọi của

 • A. Hidro sunfua
 • B. Axit sunfuric
 • C. Axit sunfuhiđric
 • D. Axit sunfuro

Câu 15: Khi cho 13g kẽm tác dụng với 0,3 mol dung dịch HCl. Khối lương muối được tạo thành trong phản ứng này là:

 • A. 20,4 gam
 • B. 10,2 gam
 • C. 30,6 gam
 • D. 40,5 gam
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 37 hóa học 8: Axit Bazơ Muối


 • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021