Trắc nghiệm hóa học 8 bài 21 : Tính theo công thức hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 21:Tính theo công thức hóa học . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong một bình trộn khí và $SO_{3}$. Khi phân tích người ta thấy có 2,4 gam lưu huỳnh và 2,8 gam oxi. Tỷ số mol và $SO_{3}$ trong bình là:

 • A. 1: 1
 • B. 1: 2
 • C. 2: 1
 • D. 1: 3

Câu 2: Cho 65 gam kim loại kẽm tác dụng với axit clohidric cho 136 gam và giải phóng 22,4 lít khí hidro (đktc). Khối lượng axit HCl cần dùng là:

 • A. 73g
 • B. 72g
 • C. 36,5g
 • D. 71g

Câu 3: Tính % có trong phân tử $K_{2}CO_{3}$

 • A. 56,502%
 • B. 56,52%
 • C. 56,3%
 • D. 56,56%

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A. Khối lượng của 1 mol NaBr là 103 gam
 • B. Khối lượng của một phân tử NaBr là 103 gam
 • C. Phân tử khối của NaBr là 103 đvC
 • D. Khối lượng của 6. phân tử NaBr là 103 gam

Câu 5: Tính % biết trong 1 mol $NaHCO_{3}$ có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

 • A. 14,28%
 • B. 14,2%
 • C. 14,284%
 • D. 14,285%

Câu 6: Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết = 40

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g

 • A. 67,2g
 • B. 25,6g
 • C. 80g
 • D. 10g

Câu 8: Hãy cho biết 4 mol nguyên tử canxi có khối lượng là:

 • A. 80g
 • B. 120g
 • C. 160g
 • D. 200g

Câu 9: Tính biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

 • A. 30,6g
 • B. 31g
 • C. 29g
 • D. 11,23g

Câu 10: Biết hợp chất có = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tỉ số về số mol của các nguyên tố có trong

 • A. 3:6:2
 • B. 1:3:1
 • C. 36:6:32
 • D. 12:6:16

Câu 12: Cho . Số nguyên tử H có trong hợp chất

 • A. 1
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 6

Câu 13: % trong 1 mol MgO là

 • A. 60%
 • B. 40%
 • C. 50%
 • D. 45%

Câu 14: Một lít hỗn hợp khí Y gồm và $C_{2}H_{2}$ có thể tích bằng nhau , do đó ở đktc có khối lượng là:

 • A. 1 gam
 • B. 1,205 gam
 • C. 0,205 gam
 • D. 0,25 gam

Câu 15: Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong

 • A. 35%
 • B. 40%
 • C. 30%
 • D. 45%
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 21 hóa học 8: Tính theo công thức hóa học


 • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021