Trắc nghiệm hóa học 8 bài 19 : Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 19:Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thể tích của hỗn hợp khí X gồm 0,5 mol và 0,2 mol $O_{2}$ ở điều kiện tiêu chuẩn là:

 • A. 15,68 lít
 • B. 16,8 lít
 • C. 11,2 lít
 • D. 4,48 lít

Câu 2: Cho phương trình sau, tính khối lượng chất tạo thành biết 2,3 g Na

4 + $O_{2}$ → 2$Na_{2}O$

 • A. 0,31g
 • B. 3g
 • C. 3,01g
 • D. 3,1g

Câu 3: Cho số mol của các chất như sau: 0,4 mol ; 0,75 mol Cu; 2,25 mol $CH_{4}$ và 3,5 mol $H_{2}SO_{4}$. Khối lượng của các chất trên lần lượt là dãy nào sau đây?

 • A. 0,4 gam; 0,75 gam; 2,25 gam và 3,5 gam
 • B. 11,2 gam; 48 gam; 36 gam và 343 gam
 • C. 5,6 gam; 24 gam; 18 gam và 171,5 gam
 • D. 11,2 gam; 48 gam; 36 gam và 336 gam

Câu 4: Thể tích của ở đktc khi biết m = 96g

 • A. 134,4 ml
 • B. 0,1344 ml
 • C. 13,44 ml
 • D. 1,344 ml

Câu 5: Số mol của 19,6 g

 • A. 0,2 mol
 • B. 0,1 mol
 • C. 0,12 mol
 • D. 0,21 mol

Câu 6: Nếu 2 chất khác nhau nhưng có ở cùng nhiệt độ và áp suất, có thể tích bằng nhau thì

 • A. Cùng khối lượng
 • B. Cùng số mol
 • C. Cùng tính chất hóa học
 • D. Cùng tính chất vật lí

Câu 7: Cho = 0,9 mol và $m_{Fe}$ = 50,4g. Kết luận đúng

 • A. Cùng khối lượng
 • B. Cùng thể tích
 • C. Cùng số mol
 • D. < $m_{N_{2}}$

Câu 8: Chọn đáp án đúng: Số mol của 12g , 1,2g $H_{2}$, 14g $N_{2}$

 • A. 0,375 mol; 0,6 mol; 0,5 mol
 • B. 0,375 mol; 0,5 mol; 0,1 mol
 • C. 0,1 mol; 0,6 mol; 0,5 mol
 • D. O,5 mol; 0,375 mol; 0,3 mol

Câu 9: Phải cần bao nhiêu mol nguyên tử C để có 2,4. nguyên tử C

 • A. 0,5 mol
 • B. 0,55 mol
 • C. 0,4 mol
 • D. 0,45 mol

Câu 10: Cho + $H_{2}SO_{4}$ → $FeSO_{4}$ + $H_{2}$. Tính $V_{H_{2}}$ biết $m_{Fe}$ = 15,12 g

 • A. 6,048 l
 • B. 8,604 l
 • C. 5,122 l
 • D. 2,45 l

Câu 11: Khối lượng của 0,45 mol là:

 • A. 36,45 gam
 • B. 15,3 gam
 • C. 28,8 gam
 • D. 44,1 gam

Câu 12: Cho khối lượng của chất A là m gam; số mol chất A là n mol và khối lượng mol là M gam. Biểu thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ giữa đại lượng trên là sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Thể tích của hỗn hợp khí X gồm : 0,1 mol ; 0,2 mol $H_{2}$ và 0,7 mol $O_{2}$ ở đktc là:

 • A. 15,68 lít
 • B. 3,36 lít
 • C. 22,4 lít
 • D. 6,72 lít

Câu 14: Số mol nguyên tử C trong 44g

 • A. 2 mol
 • B. 1 mol
 • C. 0,5 mol
 • D. 1,5 mol

Câu 15: Cho = 5 g, $m_{CaO}$ = 5,6 g. Kết luận đúng

 • A. > $n_{CaO}$
 • B. < $n_{CaO}$
 • C. = $n_{CaO}$
 • D. = $V_{CaO}$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 19 hóa học 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất


 • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021