Trắc nghiệm hóa học 8 bài 23 : Bài luyện tập 4

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 23:Bài luyện tập 4 . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một hợp chất (X) có dạng trong đó oxi chiếm 72,72% theo khối lượng . Giá trị của a cần tìm là:

 • A. 10
 • B. 5
 • C. 7
 • D. 4

Câu 2: Cùng ở đktc thì 5,6 lít khí nặng hơn 5,6 lít khí X là 5 gam. Phân tử khối của X là:

 • A. 28 đvC
 • B. 32 đvC
 • C. 44 đvC
 • D. 46 đvC

Câu 3: Tính % trong 1 mol $MgSO_{4}$

 • A. 80%
 • B. 30%
 • C. 50%
 • D. 20%

Câu 4: Cho = 0,12 nghĩa là gì

 • A. X nhẹ hơn 0,12 lần
 • B. X nặng hơn 0,12 lần
 • C. Số mol của X và hidro bằng nhau
 • D. Không kết luận được

Câu 5: Số mol tương ứng của 4,8g C; 8g O; 0,56g Fe

 • A. 0,04 mol, 0,5 mol, 0,1 mol
 • B. 0,4 mol, 0,5 mol, 0,01 mol
 • C. 4 mol, 5 mol, 1 mol
 • D. 0,4 mol, 0,1 mol, 0,3 mol

Câu 6: Hãy cho biết 0,5 mol mol nước chứa số nguyên tử là:

 • A. 3,01.
 • B. 6,02.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 7: Cho 1,6g S cháy trong không khí thấy có khí có khả năng làm mất màu cánh hoa hồng. Tính thể tích khí đó

 • A. 1,12 ml
 • B. 0,102 lít
 • C. 11,2 ml
 • D. 1,12 lít

Câu 8: Khử hoàn toàn 12 gam sắt (III) oxit bằng khí hiđro . Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là:

 • A. 8,2 lít
 • B. 10,08 lít
 • C. 6,72 lít
 • D. 5,04 lít

Câu 9: Cho 2,7g nhôm tác dụng với 6,4g . Hỏi sau phản ứng thu được những chất nào, biết rằng hóa trị cao nhất của nhôm trong hợp chất là III

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. và $O_{2}$ dư

Câu 10: Số mol phân tử có trong 7,1g

 • A. 1 mol
 • B. 0,01 mol
 • C. 0,1 mol
 • D. 0,05 mol

Câu 11: Muốn thu khí NO vào bình ta phải

 • A. Đặt đứng bình
 • B. Đặt úp bình
 • C. Cách nào cũng được
 • D. Lúc đầu để đứng bình rồi chuyển sang để ngang bình

Câu 12: Kết luận đúng khi nói về khí clo và khí metan

 • A. = $M_{CH_{4}}$
 • B. Khí clo nặng hơn 4,4375 lần khí metan
 • C. Khí metan nặng hơn khí clo 2,5 lần
 • D. Khí metan nặng hơn khí clo 4,4375 lần

Câu 13: Tính khối lượng đã phản ứng của HCl khi cho 2,875g Na tác dụng với nó để sinh ra khí hidro

 • A. 9,2g
 • B. 4,5625g
 • C. 12,95g
 • D. 1,123g

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi 1 mol nguyên tử chất khí
 • B. Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí
 • C. Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N nguyên tử chất khí
 • D. Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi 1 gam chất khí

Câu 15: Tỉ khối hơi của khí đối với khí hiđro sunfua ($H_{2}S$) bằng 0,5. Tên của nguyên tố X là:

 • A. Photpho (P)
 • B. Cacbon (C)
 • C. Nitơ (N)
 • D. Lưu huỳnh (S)
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23 hóa học 8: Bài luyện tập 4


 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021