Trắc nghiệm hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Độ tan của NaCl trong nước ở 20°C là 36 gam. Khi hòa tan 14 gam NaCl vào 40 gam nước thì thu được dung dịch loại nào?

 • A. Bão hòa
 • B. Chưa bão hòa
 • C. Quá bão hòa
 • D. Không xác định được

Câu 2: Độ tan của trong nước ở 20°C là 222 gam. Khối lượng có trong 161 gam dung dịch bão hòa ở 20°C là:

 • A. 114 gam
 • B. 113 gam
 • C. 112 gam
 • D. 111 gam

Câu 3: Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

 • A. Số gam chất tan trong 100g dung môi
 • B. Số gam chất tan trong 100g dung dịch
 • C. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch
 • D. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi

Câu 4: Trộn 2 lít dung dịch HCl 4M vào 1 lít dung dịch HCl 0,5M. Nồng độ mol của dung dịch mới là:

 • A. 2,82 M
 • B. 2,81 M
 • C. 2,83 M
 • D. Tất cả đáp án đều sai

Câu 5: Để pha thành 5 lít dung dịch axit HCl có nồng độ 0,5M cân phải lấy bao nhiêu lít dung dịch HCl có nồng độ 36% (D=1,19 g/ml)?

 • A. 0,21 lít
 • B. 0,214 lít
 • C. 0,295 lít
 • D. 0,25 lít

Câu 6: Hòa tan 20 gam đường vào 180 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch nước đường là:

 • A. 10%
 • B. 12%
 • C. 15%
 • D. 20%

Câu 7: Khối lượng NaCl có trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là:

 • A. 40 gam
 • B. 30 gam
 • C. 20 gam
 • D. 45 gam

Câu 8: Dung dịch 4,19M có khối lượng riêng D=1,137 g/ml thì có nồng độ phần trăm là:

 • A. 25,2%
 • B. 24,5%
 • C. 27,5%
 • D. 28,1%

Câu 9: Với một lượng chất tan xác định, khi tăng thể tích dung môi:

 • A. giảm; $C_{M}$ giảm
 • B. tăng; $C_{M}$ tăng
 • C. tăng; $C_{M}$ giảm
 • D. giảm; $C_{M}$ tăng

Câu 10: Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH , người ta làm thế nào?

 • A. Tính số gam NaOH có trong 100 gam dung dịch
 • B. Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch
 • C. Tính số gam NaOH có trong 1000 gam dung dịch
 • D. Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch

Câu 11: Hòa tan 124 gam vào 876 ml nước, phản ứng tạo ra NaOH. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

 • A. 16%
 • B. 17%
 • C. 18%
 • D. 19%

Câu 12: Pha thêm a gam nước vào b gam dung dịch 50% theo tỉ lệ a: b là 3: 2 thì thu được dung dịch có nồng độ phần trăm là:

 • A. 10%
 • B. 15%
 • C. 20%
 • D. 25%

Câu 13: Muốn pha 300 ml dung dịch NaCl 3M thì khối lượng NaCl cần lấy là:

 • A. 42,56 gam
 • B. 54,65 gam
 • C. 60,12 gam
 • D. 60,18 gam

Câu 14: Có 60 gam dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vaod dung dịch trên để được dung dịch 25% là:

 • A. 4 gam
 • B. 5 gam
 • C. 6 gam
 • D. 7 gam

Câu 15: Muốn pha 100 ml dung dịch 3M thì khối lượng cần lấy là:

 • A. 26,4 gam
 • B. 27,5 gam
 • C. 28,6 gam
 • D. 29,4 gam
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 44 hóa học 8: Bài luyện tập 8


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021