Trắc nghiệm hóa học 8 bài 26 : Oxit

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 26:Oxit . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hợp chất oxit nào sau đây không phải là oxit bazơ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Oxit nào sau đây là oxit axit

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho oxit của kim loại R hóa trị IV, trong đó R chiếm 46,7% theo khối lượng. Công thức của oxit đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Oxit bắt buộc phải có nguyên tố

 • A. Oxi
 • B. Halogen
 • C. Hidro
 • D. Lưu huỳnh

Câu 5: Tên gọi của

 • A. Điphotpho trioxit
 • B. Photpho oxit
 • C. Điphotpho oxit
 • D. Điphotpho pentaoxit

Câu 6: Chỉ ra công thức viết sai: , $CuO$, $NaO$, $CO_{2}$, $SO$

 • A. , $CuO$
 • B. , $CaO$
 • C. , $SO$
 • D. , $SO$

Câu 7: Oxit của kim loại nào sau đây là oxit axit?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chỉ ra oxit axit: : , $CaO$, $CuO$, $BaO$, $SO_{2}$, $CO_{2}$

 • A. , $CaO$, $CuO$, $BaO$
 • B. , $SO_{2}$, $CO_{2}$
 • C. , $CuO$, $BaO$
 • D. , $CO_{2}$ , $P_{2}O_{5}$

Câu 9: Axit tương ứng của

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Hợp chất nào sau đây không phải là oxit

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Bazo tương ứng của MgO

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Chỉ ra các oxit bazo: , $CaO$, $CuO$, $BaO$, $Na_{2}O$, $P_{2}O_{3}$

 • A. , $CaO$, $CuO$
 • B. , $CuO$, $BaO$, $Na_{2}O$
 • C. , $Na_{2}O$, $P_{2}O_{3}$
 • D. , $CaO$, $P_{2}O_{3}$

Câu 13: Oxit nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tỷ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7 ; 20. Công thức của oxit là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Chọn đáp án đúng

 • A. CO- cacbon (II) oxit
 • B. CuO- đồng (II) oxit
 • C. FeO- sắt (III) oxit
 • D. CaO- canxi trioxit
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26 hóa học 8: Oxit


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021