Project Unit 10: Ecotourism

  • 1 Đánh giá

Phần "Project" là phần bạn học cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "Ecotourism" (Du lịch sinh thái). Bài học bao gồm việc thực hành khảo sát và sau đó trình bày trước lớp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 10: Ecotourism

1. Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide. (Làm việc theo nhóm từ 8 - 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong nhóm bạn từng đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây như là một hướng dẫn.

Giải:

Hướng dẫn cách hỏi:

  1. Has you ever been on an eco tour? (Bạn từng du lịch sinh thái chưa?)
  2. Where did you go? (bạn đã đi đâu?)
  3. When did you go? (bạn đi khi nào?)
  4. Did you enjoy it? (Bạn thích nó chứ?)
  5. Do you want to go on an eco tour? (Bạn có muốn du lịch sinh thái không?)
  6. (If yes) Where do you want to go? (Bạn muốn đi đâu?)
  7. Why you don’t want to go on an eco tour? (Tại sao bạn không muốn du lịch sinh thái)

Student’s name (tên học sinh)

Has been on an eco tour (từng du lịch sinh thái)

Has never been on an eco tour (chưa từng du lịch sinh thái)

Where?

When?

Enjoyed it?

Wants to go?

If yes, where?

If no, why?

1.

Nam

Phu Quoc Island

Last summer

yes

2.

Lan

Yes

Ba Vi

3.

Nga

Yes

Phu Quoc

4.

Phuong

Ha Long bay

Last weekend

No

5.

Hue

yes

Co To

6.

Ngoc

Ninh Binh

Last year

Yes

7.

Ha

Phu Quoc

Last summer

Yes

8.

Huong

Ha Long bay

Last year

Yes

9.

Huyen

No

boring

10.

An

No

boring

2. Present your group's findings to the whole class. (Trình bày tìm tòi của nhóm cho cả lớp.)

Giải:

Hi everyone, I have conducted a survey and gain some results. The first finding is almost people that have been on an eco tour love the trip and the enjoy the beauty of nature. 3 of 5 people never having been on a trip like that want to be on a eco tour. And the rest, say no because they think the trip won’t be exciting. Ha Long bay and Phu Quoc seem to be the most visited by people. Some other attractive destinations are Ninh Binh, Co To and Ba Vi.

Dịch:

Chào tất cả mọi người, tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát và đạt được một số kết quả. Phát hiện đầu tiên là hầu hết những người đã tham gia tour du lịch sinh thái đều yêu thích chuyến đi và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên. 3 trong số 5 người chưa bao giờ đi du lịch như thế muốn đi du lịch sinh thái. Và phần còn lại, nói không vì họ nghĩ rằng chuyến đi sẽ không thú vị. Vịnh Hạ Long và Phú Quốc dường như là những nơi được thăm nhiều nhất. Một số điểm đến hấp dẫn khác là Ninh Bình, Cô Tô và Ba Vì.


  • 5 lượt xem