Project Unit 6: Gender Equality

 • 1 Đánh giá

Phần "Project" là phần bạn học cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "Gender Equality" (Bình đẳng giới), vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 6: gender Equality

1. Do a survey. Find out...(Làm một khảo sát. Tìm ra...)

 1. how many boys and girls there are in your class and your school; (bao nhiêu nam và nữ trong lớp bạn và trong trường bạn;)
  => 15 boys and 20 girls in my class, 305 boys and 355 girls in my school. (15 nam và 20 nữ trong lớp, 305 trai và 355 nữ trong trường tôi.)
 2. how many class monitors are boys and how many are girls in your school; (bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;)
  => 14 monitors are girls and 7 monitors are boys. (14 lớp trưởng là nữ và 7 lớp trưởng là nam.)
 3. how many form teachers are male and how many are female in your school; (bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ trong trường;)
  => 18 form teachers are female and 3 form teachers are male. (18 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam.)
 4. how many teachers of literature are male and how many are female in your school; (bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;)
  => All 12 literature teachers are female. (Tất cả 12 giáo viên văn là nữ.)
 5. how many teachers of mathematics are male and how many are female in your school. (bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;)
  => All 9 mathematics teachers are male. (Tất cả 9 giáo viên toán đều là nam.)

2. Compare your findings with your partners'. Present the final results with your comments to the class. (So sánh khám phá của mình với bạn. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng cùng với bình luận cho lớp.)

Giải:

Hi everybody, I have conducted a survey in gender equality and what I have found out may surprise all of you here. First of all, the number of girls in our class is higher than that of boys. In our school, the girls are 50 more than boys. Besides, the number of girl monitors doubles the number of boy-monitor because most of the teachers think that girls will be more careful than boys and much more disclipnined. Most of the form teachers are female, there are only 3 form teachers are male. All literature teachers are female while there are 9 methematics teachers and all of them are male.

To sum up, in our school, the female gender seems to be more prominent than male gender though in some certain subjects, men are better than women. Do you find it interesting?

Thanks for listening.

Dịch:

Chào mọi người, mình mới tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ về bình đẳng giới và những gì mình khám phá được có thể sẽ khiến các cậu bất ngờ. Trước hết, số nữ trong lớp ta nhiều hơn số nam. Trong trường, thì số nữ nhiều hơn số nam là 50 người. Bên cạnh đó, số lướp trưởng nữ gấp đôi số lớp trưởng nam vì hầu hết giáo viên nghĩ là con gái cẩn thận hơn con trai và cũng kỉ luật hơn. Không những vậy, hầu hêt giáo viên chủ nhiệm là nữ, chỉ có 3 giáo viên chủ nhiệm là nam thôi. Mọi giáo viên văn là nữ trong khi đó mọi giáo viên toán là nam.

Nói tóm lại, ở trường chúng ta thì giưới tính nữ giường như lại có ưu thế hơn giới tính nam mặc dù ở một số môn học nhất định. Các cậu thấy thú vị không?

Cảm ơn các cậu đã lắng nghe.


 • 3 lượt xem