Project Unit 4: For a Better Community

  • 1 Đánh giá

Phần "Project" là phần bạn học cần thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "For a Better Community" (Vì một xã hội tốt đẹp hơn), vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project – Unit 4: For a Better Community

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person/ this place? What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class. (Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì? Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)

Giải:

Problem: In my city, there are a lot of children living in low-income families. They’re usually hungry but have little food. In the winter, they’re often suffered from being cold. Sometimes they drop out of school to help their parents earn money.

Solutions:

  1. Raise fund to build better houses for them.
  2. Call for donations like food or clothes.
  3. Organize free classes and games.

Dịch:

Vấn đề: Tại thành phố của tôi, có rất nhiều trẻ em sống trong những gia đình có thu nhập thấp. Chúng thường chịu đói nhưng có rất ít thức ăn. Vào mùa đông, chúng thường bị cảm lạnh. Đôi khi chúng bỏ học để giúp cha mẹ kiếm tiền.

  1. Giải pháp:
  2. Gây quỹ để xây dựng nhà ở tốt hơn cho chúng.
  3. Kêu gọi sự tài trợ như thực phẩm hoặc quần áo.
  4. Tổ chức các lớp học và trò chơi miễn phí.

  • lượt xem