Trắc nghiệm đại số 10 bài Ôn tập chương IV (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài Ôn tập chương IV (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Nếu và $-3b< -3c$ thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho các số thực thỏa mãn $a- b= 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Tích của hai số và $b$ là:

 • A. có giá trị nhỏ nhất là -1
 • B. có giá trị lớn nhất là -1
 • C. có giá trị nhỏ nhất khi
 • D. không có giá trị nhỏ nhất

Câu 5: Cho biểu thức với $x\neq 1$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Số nguyên lớn nhất sao cho $a^{200}< 3^{300}$ là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 7: Nếu là những số thực và |$a$| \leq |$b$| thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

 • A.
 • B. $ab\neq 0$
 • C.
 • D.

Câu 8: Nếu và $b>0$

Thì mệnh đề nao sau đây luôn đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

với $x> 1$ là?

 • A. 2
 • B.
 • C.
 • D. 3

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số:

với $x> 0$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tập nghiệm của phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tập xác định của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Tập xác định của hàm số

là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Hệ bất phương trình:

có tập nghiệm $(-\infty; -2)$ khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tập tất cả các giá trị của tham số để hệ bất phương trình sau có nghiệm duy nhất?

 • A. Ø
 • B. {2}
 • C. [2; )
 • D. (; 2]

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình

 • A. = (-3; 3)
 • B. = ($- \infty $; -3)
 • C. = ($-\infty $; 3)
 • D, = ($-\infty$; -3) $ \cup$ (3; $+\infty$)

Câu 19: Tập xác định của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 106


Trắc nghiệm đại số 10 bài: Ôn tập chương 4(P2)
 • 4 lượt xem