Trắc nghiệm đại số bài 1:đại cương về phương trình ( P4)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 1: đại cương về phương trình ( P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Phương trình ( có tham số ) :

Vô nghiệm khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Khi thì phương trình (*) vô nghiệm;
 • B. Khi thì phương trình (*) có vô số nghiệm;
 • C. Khi thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất;
 • D. Khi và $m\neq0$ thì phương trình (*) là phương trình bậc nhất.

Câu 3: Phương trình

Có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khi

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Phương trình :

Có bao nhiêu nghiệm?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1

Câu 5: Cho phương trình có tham số :

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Khi thì phương trình vô nghiệm
 • B. Với mọi giá trị của , phương trình đã cho có nghiệm
 • C. Khi thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
 • D. Khi thì phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

Câu 6: Trường hợp nào sau đây phương trình

($m$ là tham số)

Có hai nghiệm phân biệt?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho hai hàm số:

Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Gọi là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc đoạn [ -2; 6] để phương trình

có hai nghiệm dương phân biệt.

Tổng các phần tử trong bằng:

 • A. 21
 • B. 2
 • C. 18
 • D. -3

Câu 9: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra các khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Phương trình (*) luôn có ít nhất 1 nghiệm với mọi giá trị của ;
 • B. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt;
 • C. Khi thì phương trình (*) có ba nghiệm;
 • D. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 10: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Phương trình (*) luôn có ba nghiệm phân biệt;
 • B. Khi thì phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt;
 • C. Khi thì phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt;
 • D. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 11: Phương trình: có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi:

 • A. Không tồn tại ;
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Tìm điều kiện của tham số để hàm số:

Có tập xác định

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Nếu biết các nghiệm của phương trình là lập phương các nghiệm của phương trình $x^{2} +mx+n= 0$.

Thế thì?

 • A. Một đáp số khác
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu;
 • B. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm cùng dấu;
 • C. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm đó bằng -3;
 • D. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu $x_{1}, x_{2}$ mà

và $|x_{1}|>|x_{2}|$

Câu 15: Cho phương trình có tham số :

(*)

Chỉ ra khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • A. Khi thì phương trình (*) có tổng hai nghiệm là số dương
 • B. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu
 • C. Khi thì phương trình (*) có hai nghiệm cùng dấu
 • D. Với mỗi giá trị của đều tìm được số $k>0$ sao cho hiệu hai nghiệm bằng $k$

Câu 16: Cho phương trình :

(x^{2} - 2x+3)^{2} +2(3-m)((x^{2} - 2x+3)+ m^{2} -6m= 0$

Tìm để phương trình có nghiệm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho là các số thực khác 0.

Biết và $d$ là hai nghiệm của phương trình $x^{2}+ax+b= 0$

là hai nghiệm của phương trình $x^{2} + cx+ d= 0$.

Tính giá trị của biểu thức ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Gọi là hai nghiệm của phương trình: $x^{2}- 2(m-1)x+2m^{2}- 3m+1=0$ ($m$ là tham số)

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P= \left | x_{1}+x_{2}+x_{1}x_{2} \right |$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Goi là hai nghiệm của phương trình $x^{2} - (2m+1)x+m^{2}+1=0$ ($m$ là tham số)

Tìm giá trị nguyên của sao cho biểu thức:

có giá trị nguyên?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Tìm để phương trình

Có đúng hai nghiệm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Đại cương về phương trình


Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: đại cương về phương trình ( P3) Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P2) Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Đại cương về phương trình (P1)
 • 4 lượt xem