Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Bất đẳng thức (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Bất đẳng thức (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Nếu là các số thực thỏa mãn $m>0, n

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho biết hai số và $b$ có tổng bằng 3. Khi đó, tích hai số và $b$:

 • A. Không có giá trị lớn nhất
 • B. Có giá trị lớn nhất là
 • C. Có giá trị lớn nhất là
 • D. Có giá trị nhỏ nhất là

Câu 3: Nếu là các số thực bất kì và $a

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Nếu là các số thực thõa mãn $a- b>a$ và $a+b

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. và $b

Câu 5: Cho ba số thỏa mãn đồng thời $a+b-c>0, a+c-b>0, b+c-a>0$. Để ba số $a,b,c$ là ba cạnh của một tam giác thì cần thêm điều kiện gì?

 • A. Chỉ cần một trong ba số dương
 • B. Không cần thêm điều kiện gì
 • C. Cần có cả
 • D. Cần có cả

Câu 6: Một tam giác có độ dài các cạnh là 1,2, , trong đó là số nguyên. Tìm ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các số sau:

 • A. Số lớn nhất là , số nhỏ nhất là $2+\sqrt{3}$
 • B. Số lớn nhất là , số nhỏ nhất là 4
 • C. Số lớn nhất là , số nhỏ nhất là $3+\sqrt{2}$
 • D. Số lớn nhất là , số nhỏ nhất là $3+\sqrt{2}$

Câu 8: Nếu là các số bất kì và $a>b$ thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho các số thực thỏa mãn $x^{2}+y^{2} = 1$

Kí hiệu , Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

- 6|$x$| với $x\in\mathbb{R}$

 • A. -9
 • B. -6
 • C. 0
 • D. 3

Câu 11: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

 • A. Cả A, B, C đều sai
 • B.
 • C. => $ac< bd$
 • D.

Câu 12: Cho hai số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

với $x>0$ là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

 • A. $=> ac< bd$
 • B. =>$ ac< bd$
 • C.
 • D.

Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

với $x>0$ là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D.

Câu 16: Nếu và $-3b

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Bất đẳng thức:

tương đương với bất đẳng thức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho và xét ba bất đẳng thức sau:

(I) ;

(II) ;

(III)

Bất đẳng thức nào luôn đúng?

 • A. Chỉ III đúng
 • B. Cả ba đều đúng
 • C. Chỉ I đúng
 • D. Chỉ I và III đúng

Câu 19: Cho . Xét các bất đẳng thức sau:

(I)

(II)

(III)

 • A. Chỉ II đúng
 • B. Chỉ III đúng
 • C. Cả ba đều đúng
 • D. Chỉ I đúng

Câu 20: Câu nào sau đây đúng với mọi số và $y$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Bất đẳng thức sgk Đại số 10 trang 74


Trắc nghiệm đại số 10 bài 1: Bất đẳng thức (P2)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021