Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: hàm số y= ax+b (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Hàm số y= ax+ b(P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Đường thẳng có hệ số góc là?

 • A.
 • B. 1
 • C. 3
 • D.

Câu 2: Hàm số được viết lại là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng $d$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho hàm số

Bảng biến thiên nào dưới đây là bảng biến thiên của đồ thị hàm số đã cho?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Hàm số có đồ thị là hình nào trong bốn hình sau?

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4

Câu 7: Cho hàm số tại hai điểm có hoành độ bằng 1. Tính giá trị của $k$?

 • A. = 1
 • B. = 2
 • C. = -1
 • D. = -3

Câu 8: Đồ thị hàm số là đồ thị nào trong các hình dưới đây?

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 9: Cho hàm số . Tìm giá trị thực của $m$ để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3?

 • A. = -7
 • B.
 • C. = 7
 • D. = 3

Câu 10: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho bốn đường thẳng sau:

;

;

;

a) Các cặp đường thẳng song song nhau là?

 • A. $d_{2}$
 • B. $d_{3}$
 • C. $d_{4}$
 • D. $d_{1}$

b) Các cắp đường thẳng cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung là?

 • A. $d_{2}$
 • B. $d_{3}$
 • C. $d_{4}$
 • D. $d_{1}$

Câu 12: Cho hàm số: . Tìm giá trị thực của $m$ để đồ thị hàm số cắt trục tung tại 1 điểm có tung độ bằng -2

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Đồ thị hàm số sau đây biểu diễn hàm số nào?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho hai đường thẳng:

.

Chọn câu trả lời đúng?

 • A. và $d_{2}$ trùng nhau
 • B. và $d_{2}$ cắt nhau nhưng không vuông góc
 • C. và $d_{2}$ song song với nhau
 • D. và $d_{2}$ vuông góc với nhau

Câu 15: Cho hai đường thẳng:

Tìm giá trị thực của để hai đường thẳng trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Với giá trị nào của thì đồ thị hàm số $y=ax+b$ đi qua các điểm $A(-2;1)$ và $B(1; -2)$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Với giá trị nào của thì đồ thị hàm số $y= (m^{2}-3)x+2m-3$ và $y=x+1$ cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho ba đường thẳng:

;

;

.

Lập phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d_{1}$ và sao cho ba đường thẳng $d_{2}, d_{3}, d_{4}$ đồng quy?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng $\Delta $. Khẳng định nào sau đây sai?

 • A. cắt $Oy$ tại $B(0; 4)$
 • B. hệ số góc của bằng 2
 • C. Hàm số đồng biến
 • D. cắt $Ox$ tại $A(2; 0)$

Câu 20: Xét ba đường thẳng:

 • A. Hai đường thẳng song song, đường thẳng còn lại vuông góc với hai đường thẳng song song đó
 • B. Ba đường thẳng song song với nhau
 • C. Ba đường thẳng đồng quy
 • D. Ba đường thẳng cắt nhau tại ba điểm phân biệt
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Hàm số y = ax + b


Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: hàm số y= ax+b (P1)
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021