Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình:

||= |$3x-2$| là?

 • A. {7}
 • B.
 • C.
 • D. tập hợp có nhiều hơn hai phần tử

Câu 2: Nghiệm của phương trình

 • A. Phương trình vô nghiệm
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn [ 1; 20] để phương trình

có nghiệm?

 • A. 18
 • B. 19
 • C. 20
 • D. 4

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình

| | = $x^{2} +2x -3$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình

Trong trường hợp

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. = Ø

Câu 6: Có bao nhiêu giá trị của tham số để phương trình

vô nghiệm

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình

|| = $x^{2} +2x-4$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Phương trình:

Có bao nhiêu nghiệm?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. Nhiều hơn 2 nghiệm

Câu 9: Phương trình:

 • A. $ m\neq -\frac{1}{2}$
 • B. $m>0$
 • C. $m\geq 0$
 • D. $m\neq 0$

Câu 10: Phương trình || = |$ax+1$| ($a\neq0$) luôn là phương trình:

 • A. vô nghiệm
 • B. có nghiệm duy nhất
 • C. có hai nghiệm phân biệt
 • D. có vô số nghiệm

Câu 11: Gọi là hai nghiệm của phương trình |$x^{2} -4x-5$| = $4x-17$

Tình giá trị của biểu thức :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Tất cả các giá trị của để phương trình:

Có hai nghiệm phân biệt là

 • A.
 • B. \ (1; 2)
 • C.
 • D. \ [1; 2]

Câu 13: Phương trình

|| = |$ -ax+b+1$|, với $a\neq0, b\neq\frac{1}{2}$

Luôn là phương trình:

 • A. vô nghiệm
 • B. có nghiệm duy nhất
 • C. có hai nghiệm phân biệt
 • D. có vô số nghiệm

Câu 14: Cho phương trình:

Để phương trình vô nghiệm thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Phương trình

Có hai nghiệm phân biệt khi?

 • A.
 • B.
 • C. $m\neq \frac{2}{3}$
 • D.

Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình:

Có đúng bốn nghiệm?

 • A. vô số
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 0

Câu 17: Phương trình

Có tập nghiệm là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Ø

Câu 18: Định để phương trình:

có nghiệm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho phương trình tham số :

(*)

Khẳng định nào sau đây sai?

 • A. Khi thì phương trình (*) vô nghiệm
 • B. Khi thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất
 • C. Phương trình (*) có nhiều nhất là một nghiệm
 • D. Khi và $m\neq 5$ thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất

Câu 20: Phương trình:

Có nghiệm không âm khi và chỉ khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. $m\neq 3$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021