Trắc nghiệm đại số 10: Ôn tập chương II

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài: Ôn tập chương II. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Tập xác định của hàm số là?

 • A.
 • B.
 • C. ${\frac{2}{3}}$
 • D. {\pm \frac{2}{3}}$

Câu 2: Bảng biến thiên của hàm số là hình nào trong các hình được cho dưới đây?

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 3: Hàm số là hàm số:

 • A. chẵn trên
 • B. lẻ trên
 • C. không chẵn và không lẻ
 • D. nghịch biến trên

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

 • A. Hàm số đồng biến trên $(3;+\infty )$
 • B. Hàm số nghịch biến $(-\infty ; 3 )$
 • C. Hàm số đồng biến trên $(-\infty ; 3 )$
 • D. Cả hai khẳng định A và B đều đúng

Câu 5: Cho . Tìm câu đúng?

 • A. đồng biến trên $(-\infty ;2)$
 • B. nghịch biến trên $(-\infty ;2)$
 • C. đồng biến trên $(-\infty ;4)$
 • D. nghịch biến trên $(-\infty ;4)$

Câu 6: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai?

 • A. có đỉnh $I( 3; 4)$
 • B. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1
 • C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
 • D. Hàm số đồng biến trên , nghịch biến trên $(3; +\infty )$

Câu 7: Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng $ y=\frac{1}{2}x-3$ có phương trình là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho parabol và đường thẳng $y= 2x-1$. Khi đó?

 • A. Parabol tiếp xúc với đường thẳng có tiếp điểm là (-1; 4)
 • B. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt
 • C. Parabol cắt đường thẳng tại điểm duy nhất (2; 2)
 • D. Parabol không cắt đường thẳng

Câu 10: Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số ?

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4

Câu 11: Đường thẳng với hệ số góc dương, cắt trục hoành tại $P(-3; 0)$ và cắt trục tung tại $Q$ sao cho diện tích tam giác $OPQ$ bằng 3( đvdt) có phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho parabpol . Xét dấu của $a$ và biệt thức $\Delta $ để parabol $(P)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và có đỉnh nằm phía trên trục hoành?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Một chiếc cổng hình parabol có dạng và chiều rộng $d=8m$. Tính chiều cao $h$ của chiếc cổng đó?( Xem hình minh họa bên dưới)

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Hàm số đồng biến trên:

 • A.
 • B.
 • C. (3; +\infty )$
 • D.

Câu 15: Parabol có đỉnh và đi qua điểm $M(2; 3)$ có phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Gọi là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để giá trị nhỏ nhấ của hàm số $y=f(x)=4x^{2}-4mx+m^{2}-2m$ trên đoạn

bằng 3.

Tính tổng của các giá trị thực của $S$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng $y= 2x+4$ là?

 • A. (-1; 2) và (5; 14)
 • B. (2; 1) và (5; 14)
 • C. ( 1; 2) và ( 5; 14)
 • D. (-1; 2) và (-5; 14)

Câu 18: Cho các hình vẽ sau:

a) Hình vẽ nào là đồ thị hàm số

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4

b) Hình nào là đồ thị hàm số

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4

c) Hình nào là đồ thị hàm số

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4

Câu 19: Tìm để đồ thị hàm số $y= x^{2}-9\left | x \right | $ cắt đường thẳng $ y=m$ tại bốn điểm phân biệt?

 • A. m>0$
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài: Ôn tập chương II


Trắc nghiệm Hình học 11 Ôn tập chương II (P1) Trắc nghiệm Hình học 11 Ôn tập chương II (P2)
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021