Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 3 trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 76 sgk toán lớp 3

Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Bài làm:

Bài giải:

Số chiếc áo len đã dệt là:

450 : 5 = 90 (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

450 – 90 = 360 (chiếc áo)

Đáp số: 360 chiếc áo

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021