Giải câu 3 bài các số có bốn chữ số (tiếp 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 3

Viết số, biết số đó gồm:

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị.

b) Tám nghìn , năm trăm , năm chục.

c) Tám nghìn, năm trăm

Bài làm:

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị.

=>Viết số: 8555

b) Tám nghìn , năm trăm , năm chục.

=>Viết số: 8550

c) Tám nghìn, năm trăm

=> Viết số: 8500

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021