Giải câu 2 luyện tập trang 4

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 4 - sgk Toán học 3

Tìm x:

a) x – 125 = 334

b) x + 125 = 266.

Bài làm:

a) x - 125 = 344 b) x + 125 = 266

x = 344 + 125 x = 266 - 125

x = 469 x = 141

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021