Giải câu 3 bài giảm đi một số lần

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

Bài làm:

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần

Tức là: 8 : 4 = 2 (cm)

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

Tức là: 8 - 4 = 4 ( cm)

Giải câu 3 bài giảm đi một số lần

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021