Giải câu 2 bài luyện tập trang 114 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Số?

Số bị chia423
Số chia3345
Thương14124011071

Bài làm:

Số bị chia42342396045355
Số chia3345
Thương14114124011071

Công thức tính:

  • Số bị chia = Số chia x số thương
  • Thương = Số bị chia : số chia
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021